شناسه خبر: 186
24 دی 1396
http://www.mazandrooz.ir/http://www.mazandrooz.ir/news/id,186/منظر-شهری-مطلوب.html
عبدالحمید فرزانه

منظر شهری مطلوب

یادداشتی پیرامون تغییر کاربری زمین های زراعی تا آشفته بودن محیط های شهری در استان مازندران

منظر شهری مطلوب

دستیابی به شکل شهری متعادل تر و توزیع متوازن زمین ها از نظر اسکان انسانی یکی از دغدغه های مهم شهرداری ها می باشد. در طی سالیان اخیر بر اساس برنامه ها و سیاست های متاثر از نظریه های رشد شهری، بسیاری از اراضی روستایی به زیر ساخت و ساز شهری رفته است و این جنبش خواستار برنامه ریزی صحیح برای هدایت و رشد و گسترش شهرها و حفظ عرصه های روستایی پیرامون آنها می باشد. امروزه هم شهرهای توسعه یافته و هم شهرهای در حال توسعه با مفهوم منظر و سیمای شهری آشنایی دارند. مقوله منظر شهری به اطاعات موجود در فضا از قبیل فرم، کارایی و معنای فضا میپردازد که توسط حواس انسان درک گردیده و در فرآیند ادراک وی پردازش می شوند. منظر هر شهر پاسخی به رفتارهای انسانی، وضعیت آب و هوایی، فاکتورهای ایمنی و به بیان دیگر مداخله های ماهرانه در چارچوپ افزایش توانایی های محیط است. همانطور که می دانیم محیط شهری، محیطی بدون تغییر نیست. حرکت انسان ها، توسعه ساختمان ها، تغییر کاربری ها و ... سبب تغییرات گسترده ای در محیط زندگی می شوند. از این رو ازم است خیابان ها و محات شهری با این تغییرات خود را منطبق کنند که ازمه این هماهنگی ایجاد خیابانها و ساختمانها با قابلیت انعطاف پذیری باا برای کاربری ها و استفاده های مختلف است. هم چنین استفاده از رویکرد نوسازی و بازسازی تدریجی و در نظر گرفتن فضاهایی برای توسعه های آتی، ما را در این امر همراهی میکند. یافتن ریشه الگوهای نوسازی و بهره گیری از راه حل های همگون با فرهنگ مردم به ایجاد و تبیین و ارتقای کیفیت زندگی کمک میکند. منظر شهري مطلوب و نظام یافته باعث ایجاد احساسی خوشایند از زندگی در محیط شهري شده و یکی از عوامل اصلی در ارتباط بین شهر و شهروند است. هنگامی که منظر شهري دستخوش آشفتگی، سردرگمی و بی هویتی است این احساس به شهروندان نیز منتقل شده و بصورت رفتارهاي ناهنجار شهري در محیط شهرها نمود پیدا خواهد کرد و ارتباط منطقی میان آنان با شهر را از بین می برد. تجربه نشان می دهد که زمانی منظر شهری به صورت کامل قابل درک خواهد بود که فضای شهری به نیازهای شهروندان پاسخ دهد. لذا با تاکید و تقویت عناصر موثر بر تصویر ذهنی شهروندان و به کارگیری مشارکت جمعی آنها در خصوص خواناتر نمودن محیط، میتوان گامی موثر در راستای پاسخدهی و ارتقای کیفیت محیط برداشت و ذهنیت عموم مردم رانسبت به شهر، به ذهنیتی مطلوب تبدیل نمود

همرسانی: این مطلب را به دوستان خود برسانید
کلمات کلیدی :
ارسال نظر
CAPTCHA
مشاهد نظرات
آخرین اخبار